Vizslatreff juni 2020 er avlyst

Viktig informasjon til medlemmer av klubben Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) – avlysning av årets vizslatreff, jubileumsutstilling og årsmøte

Som kunngjort på våre nettsider i januar skulle vi avholde vizslatreff med spesialutstilling for ungarsk vizsla på Gjøvik 12.-14. juni i år. Dette året feirer klubben 15 år og vi hadde invitert en meget erfaren ungarsk dommer til å dømme på utstillingen vår. Tradisjonen tro skulle vi også arrangere årsmøte i foreningen under treffet.

Jubileumstreffet

Korona-virus pandemien har imidlertid ført til store restriksjoner i mulighetene til å arrangere treff i Norge i år. Det er for tiden uklart hvor lenge disse restriksjonene vil vare, men Norsk Kennel Klubb (NKK) har 10. april gitt beskjed om at "Alle terminfestede arrangementer med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni 2020, vil måtte utsettes eller avlyses." NKK viser til at det er Helsedirektoratets veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet som styrer dette.

 

I lys av føringene til NKK, og den uklare situasjonen med hensyn på utviklingen av pandemien i Norge, har styret i UVN i styremøte 14. april besluttet å avlyse årets vizslatreff og jubileumsutstilling. Jubileumsutstillingen vil bli arrangert i forbindelse med neste års allerede planlagte treff på Gjøvik 28.-30. mai 2021. Den ungarske dommeren Dr Zsuzsanna Balogh (kennel Helvécia-Vadász) har takket ja til å delta neste år i stedet for i år.

Årsmøtet

I henhold til klubbens lover §3-1 er årsmøtet klubbens høyeste myndighet, og årsmøtet skal avholdes hvert år innen 30. juni. Årsmøtets oppgaver er angitt i §3-4. Disse er blant annet å behandle årsberetning, godkjenne regnskap med revisors beretning, godkjenne budsjett for neste år og velge styremedlemmer som er på valg.

 

NKK ga 26. mars beskjed til alle klubber og forbund om at store deler av NKKs stab vil bli permittert fra 1. april og at NKK framover vil måtte ha redusert drift og service. De ga videre følgende beskjed:

 

"Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes. Dette er informert om i tidligere utsendt informasjon. Vi får litt oppfølgingsspørsmål rundt årsmøter, og presiserer at det er opptil styret i klubben å ta beslutning vedr. utsetting.

 

Dere trenger ikke informere NKK sentralt dersom dere velger å utsette årsmøtet, men vi oppfordrer til å informere medlemmene deres godt. Det anmodes om at medlemmene respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.

 

Dersom årsmøtet avlyses, vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Utvidelsen av styrerollen for styremedlemmer som ville vært på valg i år gjelder kun frem til førstkommende årsmøte og ikke ny styreperiode (typisk to år)".

 

Se for øvrig NKKs hjemmside for detaljer: https://www.nkk.no/getfile.php/132307210-1585317260/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/2020-03-26%20Viktig%20informasjon%20til%20klubber%20og%20forbund.pdf

 

Styret i UVN forstår lovene til NKK og UVN slik at det ikke er gitt hjemmel til å arrangere elektroniske årsmøter, dvs. på Skype, telefon eller lignende. Dette til forskjell fra andre organisasjoner slik som Idrettsforbundet, som spesifikt har lagt til rette for dette. I lys av de begrensingene som er innført i mulighetene til å arrangere møter, både før og etter 15. juni, har styret i UVN derfor vedtatt å avlyse årets årsmøte i tråd med vilkårene i NKKs e-post av 26. mars. Det nåværende styret vil derfor sitte til neste års årsmøte.

Styret i UVN synes situasjonen er vanskelig, og har forståelse for at enkelte av medlemmene kan være uenige. Dersom noen av medlemmene har spørsmål til, eller er uenige i, avgjørelsen ber vi om at disse sendes per e-post til styret ved styreleder Beate Eikesæth (beikesa@online.no). 

Vi vil gi ytterligere informasjon på hjemmesidene våre og i klubbens avis VizslaUlet.

 

Hilsen Styret i Ungarsk Vizsla i Norge